caffee oromiyaa,Caffee,CO. Waajjirri Investimentii G/W/Lixaa gurmaa'insa haaraa labsiidhaan mirkanaa'een Caasaa Komiishinii Invastimantii Oromiyaa keessaa tokko ta'ee Godina keenya keessatti akka waajjiraatti of danda'ee kan dhaabbate xumura bara 1999 ta'ee hojiitti kan gale bara baajata 2000 irraa eegalee akka qaama raawwachiftuu hojii mootummaa. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa, National Youth Movement for Oromoo caasaa mootummaa wayyaanee OPDO sadarkaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma jedhamaa. Caffeen labsii gurmaa'ina qaamolee raawwachiiftuu mootummaa irra deebidhaan gurmeessu raggaasise Finfinnee, Fulbaana 28,2011(FBC)- Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Sadaasa 30,2015 Qeellam. Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa, National Youth Movement for Oromoo caasaa mootummaa wayyaanee OPDO sadarkaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma jedhamaa. Haala itti sammuun yaadawwanii banaa tahanii fi gabaaleen daldalaaf banaa tahan," jedhan - Dr. naannoo Oromiyaa Heeraa Mootummaa Ce'umsaa naannichaaf bara 1985 kan hundeeffame yoo ta'u 6 Waajjirri kun bara 1985 labsii Caffeen tumeen 7 tajaajila abbaa alangummaa uummata 3 Sirni seera biyyoota kanas adda adda. Doolloo fi bakkoota biroo irraa ummatni baay’inaan guyyaa eebba WBO kana irratti argaman deggersaa fi tumsa ABO/WBOf qaban agarsiisanii j iru. Hojettoonni of saaxiluu didanii ragaan sobaa harkatti qabame seera dura dhaabachuufi. Pirezidaantiin haaraa moggaafaman kunis. Ramaddii hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa kun hunda caalaa komii ummanni kenninsa tajaajila mootummaa irratti kaasu hundee irraa furuun gamatti qaqqabummaa kenniinsa tajaajila. No cable box required. Yaa'iin Barnoota Naannoo Oromiyaa dhaadannoo" Qulqullinni barnootaa guddina waliigala biyyaaf" jedhuun Magaalaa Fin finneetti taa'amee jira. 00 (Biiliyoona afurtamii jahaafi miiliyoona dhibba afuriifi miiliyoona afurtamaafi kuma dhibba tokkoof kuma jahaatamii. 104/1997 fi Lak. 1/1987 Keewwata 46 (1)n dhaabbiidhaan hundeeffameera. ''labsii'' jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu. Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. Seensa Guddinni sadarkaa qajeelfammota Raawwii Bulchiinsa Humna Namaa Manneen Hojii Mootummaa guyyaa 04/01/1999 Lakk. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. KSSO1/WG-2/8/184’n darbe keessatti haala Jildii. Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa Akaakoo Manabbichuu fi Yuunversitii Finfinnee Keessatti Barattooti Oromoo Unkaa Miseensummaa OPDO Akka Guutan Dirqisiifaman. Mootummaa Naannichaatiin ni Muudama. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa karaa mootummaa ba'an raawwachiisuuf aangoo kennameef irratti hundaa'ee biifa guutuu ta'een hojii irra oolchuun fi Sirna qonna keenyaa caalmaatti hammayeessudhan qonnaan bulaa Oromiyaa qonna ammayyaatti fayyadamee omisha gabaa irratti dorgomaa ta'e itti fufinsaan omishuun galiin. Ramaddii hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa kun hunda caalaa komii ummanni kenninsa tajaajila mootummaa irratti kaasu hundee irraa furuun gamatti qaqqabummaa kenniinsa tajaajila. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Hojettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyeessuuf Labsii Bahe Lakk. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. yeroo ergamutti baqattoonni haaraa waan. 46/1994 fi fooyya'iinsa labsii lakk. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. WBO hiikkachiisuu miti mootummaan uummata iyyuu hidhachiisuu qaba. Itti Aansuunis, Caffeen Oromiyaa Walgahii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii akka tajaajilaniif maggaasee jira. ''labsii'' jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu. Muddee 15, 2015 "Ummannii fudhachuu baannaan master pilaaniin kun ni hafa," mootummaa naannoo Oromiyaa Muddee 16, 2015 Hiriira mormii Oromiyaarratti Har'a Qofa Gara 12-tu Ajjeesame, Jedha KFO. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa Magarsaa wixineewwan labsii hojii haaraa kana qopheessuun kan barbaachiseefi muudamni geggeeffame komii ummataa hiikuufi bulchiinsi gaariin akkaataa ittiin mirkanaa'uu danda'urratti milkaa'ina caalu galmeessisuufi jedhaniiru. (Guraandhala 4 Bara 2016) Oduun Keessoo Qondaaltota OPDOtii bahaa jiru akka ibsutti Hoggantoota Dhaabichaa shan 1. Mana hidhaa: Aangaa’oonni Ol’aanoo Naannoo Oromiyaa Walgahii Dhimma Biyyaa Ariifachiisaa Irra Jiraachuu Isaanii Ibsuun Manni Murtichaa Guyyaan Beellamaa Akka Jijjiiramuuf Mana Murtichaaf Xalayaa Barreessan!. caffee oromiyaa,Caffee,CO. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Sanbata darbe kana Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii ELdalloo keessatti hidhattoonni maqaa Waraana Bilisummaa Oromoon socho’uu jedhaman namoota lama, Godina Booranaa Aanaa Dhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni Sagalee Ameerikaaf himaniiru. naannoo Oromiyaa Heeraa Mootummaa Ce'umsaa naannichaaf bara 1985 kan hundeeffame yoo ta'u 6 Waajjirri kun bara 1985 labsii Caffeen tumeen 7 tajaajila abbaa alangummaa uummata 3 Sirni seera biyyoota kanas adda adda. Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Ajajaan Olaanaa Waraana Itoophiyaa Kutaa. Buaa Qormaata Kaadhimamtoota Abbootii Alangaa ILQSO Seenuuf Qoramanii. Welcome! Log into your account. oromiatourism. finfine is the central and integral part of oromia The authoritarian regime of TPLF-EPRDF in Ethiopia has continued reversing some rights achieved by the Oromo people's struggle. 225 cirrachaan) baajata mootummaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii Oromiyaa. Hundeeffama WPBMNO ; Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa'ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta'e ragaaleen adda addaa ni mul'isu. H) Gaggeeffame BAKKA: – HOTEELA RIZORTII SOODAREE Nuti Abbootiin Gadaa Oromoo rakkoolee hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa hiikuuf mootummaa fi uummata gidduu taanee hojjechaa turuun keenya ni beekama. Mootummaa Naannichaatiin ni Muudama. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time. Hoggantootni olaanaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kaleessa jiraattota Godina Baalee waliin magaalaa Roobee Galma Abbaa Gadaatti dhimmoota misooma hawaas-dinagdeefi siyaasaarratti bal'inaan mari'ataniiru. IBSA EJJENNOO GUMII TOKKUMMAA ABBOOTII GADAA OROMOO WALTAJJII MARII ABBOOTII GADAA GODINOOTA OROMIYAA MARA IRRAA WALITTI DHUFAN MARII GUYYAA SADIIF (HAGAYYA 24- 26/2008 A. Hojjettoota Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi hojjattoota manneen hojii dhimmi ilaalluuf mala ragaa funaanuu,bulchuu fi gabaasa raawwii karoora hojii irratti gorsa kennuun hoggansi olaanaa gabaasa yeroo isaa eeggatee fi gahuumsa qabu akka argatu deeggaru. 20 Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe labsii lakk. Labsii Bosona Mootummaa Naannoo Oromiyaa (Labsii lakk. your username. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan dargaggoonni Oromoo sadii caasaa hawaasaa ykn "profesional social networking site" kan SeeNuu jedhamu uumanii jiran. Mootumma Ethiopia Keyata 49 lakkoobsa 5 irratti Finfinnen waan Oromiyyaa keessa jirtu fi lafa Oromoo waan tateef Tajaajila fi dhiyeesii hunda Oromiyyaa irra waan argatuuf Oromiyyaan Finfinne irratti mirga qabdu fi fayiidaa isheen argachuu qabdu kun ammoo balinan seeran mirkana’af jeedha. Aangawoota mootummaa Itoophiyaa, Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Humnoota isaan duuba jiraniif ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan Jaarraa tokkoo olii malee waggoota 27 guutuu duula gaggeeffamaa tureen dhiigni ilmaan sabaa hedduu addatti ammoo kan Oromoo dhangala'eera. Gareen dhimma faayidaa addaa Oromiyaa qoratu hundeeffameera jechuun dhugaa dhooksun hojjii OPDO ti Mootummaan Naannoo Oromiyaa humna dhimma faayidaa addaa Oromiyaan bulchiinsa Magaalaa Finfinnee irraa argattu qoratu hundeesseera. Kanaafuu, teekinoljii waraanaa haaraa ummanni keenya akka itti argatee diinota isaa gootummaan gurmaa'ee itti ofirraa ittisurratti hojjechuun dirqama Adda Bilisummaa Oromoo qofa otoo hintaane dirqama lammii Oromiyaa kan dhiitamuun Oromoo na quuqa jedhee yaadu maraati. Finfinnee, Qaammee 6, 2011 (FBC) - Baga bacaqii Gannaa ofkoltanii fuula Birraatti baatan jedhan itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Abiyyi Ahimed, INSA jedhamuun ka beekamu Ejensii Caasaa Tika-nagaa Biyyoolessaa bara 1999 hundeessuudhaan, hanga bara 2002tti daarektarummaan hoogganaa turan. 7/1988 Keewwata 5/E/ 196 Labsii Qaamota Raawaachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyessuuf Ba’ee Labsii Lakk. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. ONN: Qeerroon Booranaa Kaampanii Hindii To’annoo Jala Oolchan, Waxabajjii 30, 2018 ===== Guyyaa kaleessaa jechuun 29/06/2018 Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Godina Booranaa kaampanii Hindii aanaa Waacille ganda Weebii bakka Dogoogoo irraa albuuda baasaa jiru, Qeerroon bakka adda addaa walitti birmatuudhan “saamichi durii dabree jira; isin gaha; haga Oromoon hin bilisoomiinitti albuuda dachii. MNO Afaan Oromoo akka Afaan hojii isaatti ilaalee hin beeku, kanaaf Waggoota 27'n darban kana keessatti kunuunsi tokkollee Afaan kanaaf godhame hin jiru. Mootummaan Naannoon Oromiyaatis Sirna BLTO bu'aa irratti xiyyeefate kana guutummaan guututti hojiirra oolchuuf bara 2000tti caasaa Ejensii. Biyyi Ingilizii akka mallattoo sirna koomon law kan fudhatamutu hoo ta'u. Kaleessa galgala godina addaa oromiyaa magaala Sabbataa ganda 01 keessatti bakka giddu galeessa gabaatti waraqaaleen dhaadannoon bittimfamee jira. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Waajjirri Investimentii G/W/Lixaa gurmaa'insa haaraa labsiidhaan mirkanaa'een Caasaa Komiishinii Invastimantii Oromiyaa keessaa tokko ta'ee Godina keenya keessatti akka waajjiraatti of danda'ee kan dhaabbate xumura bara 1999 ta'ee hojiitti kan gale bara baajata 2000 irraa eegalee akka qaama raawwachiftuu hojii mootummaa. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Finfinnee, Qaammee 6, 2011 (FBC) - Baga bacaqii Gannaa ofkoltanii fuula Birraatti baatan jedhan itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Seeraa Oromiyaa bifa haaraa fi haala sadarkaa tajaajilli abbaa seerummaa Naannichaa irra gahe tilmaama keessa galcheen irra deebiidhaan gurmeessu-un barbaachisaa ta'ee waan argameef; Akkaataa Heera Mootummaa Naan-noo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Dokumantii carraa barnootaa hojjattootaa. a- Miseensota naannoo takko jiraataniin kan gurmaa`u yoo ta`ee naannoo jiraatanitti. CAFFEE - (Adoolessa 23 Bara 2011): Leenjiin 'Qophii Karooraa, Xiinxala Gabaasaafi Imaammataa' irratti Daarikteerotaafi hojjettoota dhimmi ilaaluuf dhaabbata 'Netherlands Inistitute for Multiparty Democracy' waliin ta'uun har'arraa eegalee guyyoota lamaaf Finfinneetti kennamaa kan jiru yoo ta'u, Afyaa'ii Itti Aantuun Caffee Oromiyaa Kab. 195 Labsii Qaama Hojii Raawwaachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Labsii Lakk. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Dhaabbileen mootummaa heddu kan filatan Afaan Amaaraafi Afaan Ingiliiziiti. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Haa ta'u malee, jijjirama gurguddoo manneen murtii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irra kan madde kanaan dura adeemsa KTAS jalatti Abukaatoo ittisaa jedhamuun kan waamama ture caasaa haaraa hojjetamen gurmaa`iinsa isaa gara waajjiraatti ol guddisuudhan waajjira deeggarsaa fi hubannoo seera akka ta'u taasifameera. Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa Akaakoo Manabbichuu fi Yuunversitii Finfinnee Keessatti Barattooti Oromoo Unkaa Miseensummaa OPDO Akka Guutan Dirqisiifaman. Seenaa, aadaa fi Safuu ummata Oromoo barachuun, beekuun, kabajuu fi. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 79/1996, Lak. Haala itti sammuun yaadawwanii banaa tahanii fi gabaaleen daldalaaf banaa tahan," jedhan - Dr. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Hojettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyeessuuf Labsii Bahe Lakk. Yaa'ii kanaan raawwiin hojii bara 2011 mirkanaa'uun karoorri hojii bara 2012s ni mirkanaa'a jedhamee eegama. • Dogoggora odeeffannoo jeechuun Bitooteessaa bara 2018 qaama mootummaa kan Labsii Yeroo Muddamaa kan tahe "Command post"dhaan kan ummataa keenya naannoo Moyaalee irratti raawwatamee fi kkf. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Ta'us, barreeffamoota Afaan Oromoo beeksisa taappeellaa kana keessaafi waajjiroolee mootummaa keessatti hanqinoonni kun nimullatu. Haala walii-galaa Waajjira Investimantii Godina Wallagga Lixaa. naannoo Oromiyaa Heeraa Mootummaa Ce'umsaa naannichaaf bara 1985 kan hundeeffame yoo ta'u 6 Waajjirri kun bara 1985 labsii Caffeen tumeen 7 tajaajila abbaa alangummaa uummata 3 Sirni seera biyyoota kanas adda adda. Dhaabni maqaa Oromoon socho'u waliif malee walitti duuluu akka hinqabne Hogganaan ADO beeksisan. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. 4) Caasaan Biirichaafi sadarkaan mindaa Biirichaan qophaa'ee Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naanni chaatiin Mana Maree Bulchiinsa Naannichaaf dhihaatee murtaa'uu dhaan hojiirra oola. Gaafa Hagayyaa 27, bara 2017 sirna eebba siidichaa irratti argamuun kan haasawa dhageessisan, prezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa, Obbo Lammaa Magarsaa, ayyaanota Oromoo kabajamoo keessaa tokko ka tahe sirna irreechaa bara dabree irratti dhuminsi dhaqqabe hedduu gaddisiisaa hin dagatamne ta'uu isaa ibsanii, dhumninsa lammiwwanii fi. qajeelfama irra darbuun badii mallaqaa fi qabenyaa mootummaa irraatti raawwatamuu isaa yookan badii naamusaa raawwatame yeroo, iddoo fi haala gochi itti raawwatame Bilbilaan, Barreeffaman yookan qaaman dhiyaachuun himu jechuudha. Barreeffamni kun Afaan Oromootiin duraan kan hinturreefi bara 1984 as jijjiirama sirna mootummaa wajjin walqabatee naannoo Oromiyaa keessatti Afaan Oromootiin akka barreeffamu ta'ee jira (Samuel, 2010). TPLF Dhimma masteer Pilaani Magaalaa Finfinnee Maalif wantiin Beeku Tokko Illee Hin jiru Jedhe By Raabbiirraa on January 20, 2016 Abbaay Tsahaayyee lafti Oromoo saamamaa jiraachuu amanee, ‪ kan samsisee Mootummaa naannoo oromiyaa ykn OPDO‬ kan saamaa jiru ammoo abbootii qabeenyaa Oromooti jedha. 4) Caasaan Biirichaafi sadarkaan mindaa Biirichaan qophaa'ee Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naanni chaatiin Mana Maree Bulchiinsa Naannichaaf dhihaatee murtaa'uu dhaan hojiirra oola. Dhugaamatti mootummaan Oromiyaa maqaaf yeroo ammaa jiru teessoo mootummaa dhaabbataa hin qabu. Caffeen Oromiyaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2009 raggaasee jira. Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. No cable box required. Hanqinoonni jiran yoo maqan, namoonni odeeffannoo kallattii kanaan darbu rakkoo tokko malee salphaatti hubachuu danda’u. Bara 2008 – 2012 keessatti Naannoo Oromiyaa keesstti: Waliigala Daandii Km 33,673 Mootummaa Federaalaan km1850 (Asfaltii 1,730 fi Cirracha km120) Baajata Motummaa Naannootiin km 31,823 Projektii Kaappitaalaa km 2,595 SWGDB km 29,228 Qorannoo sarara Daandii # 46 Suphaa fi Bul/Daandii km 159,750. Dhaabni maqaa Oromoon socho'u waliif malee walitti duuluu akka hinqabne Hogganaan ADO beeksisan. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti halkan edaa dargaggootni goototni Oromoo dhaadannoo dhageesisaa fi waraqaa qabsoo adda addaa maxxansaniin FDG qonnaan bulaa, hojjetaa fi maanguddoota osoo hin jenne saamicha lafaa fi karoora Maaster Pilaanii dura dhaabbannee fesheleessuu mirkaneessu qabna jechuun diddaa. 2) "Caee" jechuun bu'uura Heera Mootummaa Naannichaa Fooyya'ee Bahe, Labsii Lak. HAALA OOLMAA OROMIYAA : [OBN 26 06 2010] Oromiyaan har’a akkamiin ooltee? Agabaastonni keenya odeeffannoo Lagannaa gabaa Lixa Oromiyaa Gimbii, Jimmaa fi Amboo akkanatti ooltee, kan godinaalee biroos itti fufinsaan kan gabaasnu ta’a nuu hordofaa. Yoo Afaan Oromoon barraaye bifa hin dubbanneen. Onkoloolessa 16,2016/ Akkuma beekamu sochiin naannoo kibbaa jiru daran jabaa kan tahe mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuudhaan FXG Oromiyaa keessatti egalee jiru deggeruun fincila itti fufanii jiru. Magaala Arbaaminci Geedoon fincila itti fufuudhaan waraqaa garagaraa dhaadannoo bittimsaa jiru waraqaan bittimsan fuula kana irratti kan argamuudha. Hojjettoota unitii deelivarii Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi manneen hojii kallattiidhaan hojii kana raawwataniif hoggansaa olaanaatiif gabaasa yeroo isaa eeggatee fi gahuumsa qabu dhiyeessuu akka danda'an mala ragaa funaanuu fi bulchuu akkasumas gabaasa raawwii karoora hojii irratti gorsa kennuu. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Ajjeechaan kantiibaa Gullisoo hojjettoota mootummaa rifaasise Ittisa biyyaa fi Paartii naannoo Oromiyaa bulchu ODP komatu. Oduu Dhiittaan Mirga Namaa Itiyoopiyaa Keessaa Haa dhaabatu Jedhu Jaarmoliin Mirga Namaa Felix Horne, Ethiopia and Eritrea researcher at Human Rights Watch Tuujubee Horaa, Salem Solomon 08. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Caffeen Oromiyaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2009 raggaasee jira. MNO Afaan Oromoo akka Afaan hojii isaatti ilaalee hin beeku, kanaaf Waggoota 27'n darban kana keessatti kunuunsi tokkollee Afaan kanaaf godhame hin jiru. Barreeffamni kun Afaan Oromootiin duraan kan hinturreefi bara 1984 as jijjiirama sirna mootummaa wajjin walqabatee naannoo Oromiyaa keessatti Afaan Oromootiin akka barreeffamu ta'ee jira (Samuel, 2010). Tibbana Naannoo Amaaraa Godina addaa Saba Oromoo fi Godina Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsa mudate ilaalchise yaada walfaallessutu kennamaa jira. Rakkinni ummata Oromoo, Mootummaa Walaba Oromiyaa ijaaruudhaan furmaata argata malee, umurii cunqursaa fi saamichaa Oromoo irratti dheereffatuuf filannoo dharaa Wayyaaneen geggeessituun miti. Haa ta'u malee,naannoo waggoota jalqabaa malleenuma duraanii jaarraa 16ffaa dura waggoota dhibba shaniif afaan Laatinii barsiisuuf oolaa turanitti fayyadamaa turan. Waltajjii marichaarrattis Abbootiin Gadaafi amantii, bakka buutotni waldaalee siivikii, akkasumas qarreefi qeerroon hirmaataniiru. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. 30,680 likes · 731 talking about this. kanumaa walqabatee jimaata har'aa eega dhukkaamfannee jiraanna ta'ee,eega barnoota. • Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa sababoota dinagdee, hawaasummaa fi bulchiinsaaf labsii kanaan galii jedhamee beekumsi kan kennameef galii kamiyyuu dambii dhaan bilisa taasisuu akka danda'uu aangoo kennameefiin dambii ba'een kan bilisa ta'an. Home ODUU Rakkoo nageenya Oromiyaa lixaarratti qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin mari'atame Rakkoo nageenya Oromiyaa lixaarratti qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin mari'atame November 30, 2018. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Lab. "Warri kaleessa biyya saamaa turan qeerroorraa haaloo guddaa qabu" -Obbo Jawaar Mahaammad. Akkuma beekamu har'a akka guutuu oromiyaatti fincila diddaa gabrummaa f tasifama jiru ilaalchisee barattoonni yuunibarsiitii jimmaa tattaaffiin isaan mirga diimookiraassii isaanii sagaleen dhagessisuuf yaalanillee humna lolaa wayyaaneen boqonnaa dhabanii barnoota isanii eega hordofuu dhaababnii bubbuleera. ONN: Qeerroon Booranaa Kaampanii Hindii To’annoo Jala Oolchan, Waxabajjii 30, 2018 ===== Guyyaa kaleessaa jechuun 29/06/2018 Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Godina Booranaa kaampanii Hindii aanaa Waacille ganda Weebii bakka Dogoogoo irraa albuuda baasaa jiru, Qeerroon bakka adda addaa walitti birmatuudhan “saamichi durii dabree jira; isin gaha; haga Oromoon hin bilisoomiinitti albuuda dachii. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa Magarsaa wixineewwan labsii hojii haaraa kana qopheessuun kan barbaachiseefi muudamni geggeeffame komii ummataa hiikuufi bulchiinsi gaariin akkaataa ittiin mirkanaa'uu danda'urratti milkaa'ina caalu galmeessisuufi jedhaniiru. 104/1997 fi Lak. Ibsi guutuun kinooti;Seenaa kaleessaa yaadachaa, Muuxannoo hardhaa qabannee Q. Kanaaf jecha hanga mootummaan cehumsaa walaba ta'e akka biyyatti ijaarammuutti, Eegdonni Warraqsa Oromiyaa (EWO) Mootummaa Naannoo Oromiyaa tohachuun/ dhunfachuun fedhii fi dantaa lammilee Oromiyaa guutuuf bulchiinsa haaraa muudera. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Preezdaantii Naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir 4. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii. Fincilli Xumura Gabrummaa kan FDG irraa guddatee baatii Sadaasaa bara 2015 irraa eegale, golee Oromiyaa mara waliin gahuudhaan sirna abbaa irree ummata Oromoo humna qawween bitaa. Caasaa mootummaa sirni Wayyaanee Oromiyaa keessatti diriirfate gadii hanga oliitti laamsha'eera. Live TV from 70+ channels. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Itti Aansuunis, Caffeen Oromiyaa Walgahii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii akka tajaajilaniif maggaasee jira. 104/1997 fi Lak. Kaleessa galgala godina addaa oromiyaa magaala Sabbataa ganda 01 keessatti bakka giddu galeessa gabaatti waraqaaleen dhaadannoon bittimfamee jira. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera Kutaa Tokko Tumaalee. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Mootumma Ethiopia Keyata 49 lakkoobsa 5 irratti Finfinnen waan Oromiyyaa keessa jirtu fi lafa Oromoo waan tateef Tajaajila fi dhiyeesii hunda Oromiyyaa irra waan argatuuf Oromiyyaan Finfinne irratti mirga qabdu fi fayiidaa isheen argachuu qabdu kun ammoo balinan seeran mirkana’af jeedha. 17,2011 - ODPn boqonnaa qabsoo seenaan yaadatu kamuu keessatti gaaffiiwwan bu'uuraa ummata Oromoo deebisuuf paartii bu'aa ba'ii hedduu keessa cehee as gahe edha. - Monday, 02 September 2019 Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa. Qeerroon jechun afaan oromoo dargaggoota jechu ta'uus mootummaan waayyaannee hiika biira kennaaf akka jiru ibsa pooliisii federaalaa irra hubatameera. 80 asfaaltii, km. Buaa Qormaata Kaadhimamtoota Abbootii Alangaa ILQSO Seenuuf Qoramanii. 13 Fakkeenyaaf, Heerri Mootummaa RDFI kwt. 61/1994 akkuma jirutti ta'ee. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Goba Town Public Service and Human Resource Development Office, Government Organization, ethiopia, Goba. "Warri kaleessa biyya saamaa turan qeerroorraa haaloo guddaa qabu" -Obbo Jawaar Mahaammad. Mootummaan EPRDF caasaa humna waraanaa fi tikaa dantaa ofiif ijaarratetti dabalee waahiloota isaa kan Bulchiinsa Mootummaa Naannoolee adda addaa keessaa hiriirfatetti dhimma bahuudhaan bara aangoo isaa hunda Ummatoota Impaayera Itoophiyaa hunda akka waliigalaatti, addatti ammoo Ummata Oromoo irratti miidhaa dorgomaa hin qabne raaw'achaa jiraate. Onkoloolessa 15, 2019 "Gujii Fi Booranatti Hidhattoonni 'WBO' Namoota Jaha Ajjeesan" Jiraattota. Ibsa Ijjannoo Koree Giddugaleessaa DHDUO By Curated Content on February 6, 2018 KGGDhDUO jalqabbii imala haaroomsa jijjiiramaa fi kallattii eegareerratti marii fi qorannoo baldhaa guyyoota kurnan darbaniif mari'ataa ture Ammajjii 29 Bara 2010 milkaawinaan xumuree jira. Miseensi hooggana mootummaa (bulchiinsa) Gadaa Oromiyaa akkuma aadaa sirna Gadaatti ummataan filamee, eebbifamee Gadaa tokko ( wag-gaa 8) qofaf hojjata. Rakkinni ummata Oromoo, Mootummaa Walaba Oromiyaa ijaaruudhaan furmaata argata malee, umurii cunqursaa fi saamichaa Oromoo irratti dheereffatuuf filannoo dharaa Wayyaaneen geggeessituun miti. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Haa ta'u malee, jijjirama gurguddoo manneen murtii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irra kan madde kanaan dura adeemsa KTAS jalatti Abukaatoo ittisaa jedhamuun kan waamama ture caasaa haaraa hojjetamen gurmaa`iinsa isaa gara waajjiraatti ol guddisuudhan waajjira deeggarsaa fi hubannoo seera akka ta'u taasifameera. Manni Maree Kaabinee Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Ramaddii hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Murteessuuf qophaa'e irratti mari'achuun raggaasise. 'Employment at will' jedhama. Dhaabbileen mootummaa heddu kan filatan Afaan Amaaraafi Afaan Ingiliiziiti. 2) "Caee" jechuun bu'uura Heera Mootummaa Naannichaa Fooyya'ee Bahe, Labsii Lak. Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii. 61/1994, Lak. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Akka nama tokko tokkoonis hawaasa Oromoo toora hunda keessaa haala sukkaneessaan ajeefamee jira. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Wixineewwan Labsii sadan kanneen irratti qaamolee uummataa dhimmi ilaalu hirmaachisuun kan gaggeessu yeroo ta'u, wixineewwan kunniinis bu'aa marii kanarraa argamuun gabbatanii Yaa'ii caffee itti aanu irratti dhiyaachuun kan raagga'an ta'a. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Oromia Construction Bureau Official Website Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya'ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu Heeyyama ogummaa. 30,166 likes · 420 talking about this. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. OROMIA (Ibsa ABO) Qabsoo Bilisummaa Oromoo Rarraga Bilisummaa Dhaqqabee Jiru Xumura Itti Gochuun Dirqama Oromoo Maraa Ti Posted by Gishe Abdi Wako on October 7, 2016 Posted in: Uncategorized. Waajjirri Investimentii G/W/Lixaa gurmaa'insa haaraa labsiidhaan mirkanaa'een Caasaa Komiishinii Invastimantii Oromiyaa keessaa tokko ta'ee Godina keenya keessatti akka waajjiraatti of danda'ee kan dhaabbate xumura bara 1999 ta'ee hojiitti kan gale bara baajata 2000 irraa eegalee akka qaama raawwachiftuu hojii mootummaa. 195 Labsii Qaama Hojii Raawwaachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Labsii Lakk. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. 11/2010 marii taasisaniin miindaa isaanii ji'a tokkootiin (100%) lammii isaanii deeggaruuf murteessanii jiru. 79(4), Heerri Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. 79/1996, Lak. (Ezel Oromia Fulbaana 12, 2019)Boonbii Mooraa Hidhattoota Magaalaa Burraayyuu Irratti Darbatameen Wal Qabatee Ergaa Qondaala Ol aanaa Tika Mootummaa!. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Home ODUU Qaala'iinsi gabaa namtolcheen ummata boochise, gurmaa'ina caasaa haaraa dirqisiise Qaala'iinsi gabaa namtolcheen ummata boochise, gurmaa'ina caasaa haaraa dirqisiise September 14, 2019. - Monday, 02 September 2019 Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa. Onkoloolessa 16,2016/ Akkuma beekamu sochiin naannoo kibbaa jiru daran jabaa kan tahe mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuudhaan FXG Oromiyaa keessatti egalee jiru deggeruun fincila itti fufanii jiru. 61/1994, Lak. Bara 2008 – 2012 keessatti Naannoo Oromiyaa keesstti: Waliigala Daandii Km 33,673 Mootummaa Federaalaan km1850 (Asfaltii 1,730 fi Cirracha km120) Baajata Motummaa Naannootiin km 31,823 Projektii Kaappitaalaa km 2,595 SWGDB km 29,228 Qorannoo sarara Daandii # 46 Suphaa fi Bul/Daandii km 159,750. Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. WPMNO H/oolmaa Imaammattootaa, Tarsiimowwan misoomaafi B/Gaarii. Sababaa guddaan Warraaqsaa FXG kanaaf adda ta'ee Mootummaan abbaa irree wayyaanee hojjettoota haaraa warshaa sukkaaraa Fincaa'aaf namootaa naannoo Oromiyaa fi Oromoo hin ta'a'iin 40 fidee warshaa Sukkaaraa Fincaa'aa keessatti qacare midaa guddaan akka tajaajilaniifi basaastummaa fi shira dalagaa jiraataan kan taasifame yoo ta'uu. Beeksisa Hordoffii Barreessitoota Dhimma Seeraa. ONN: Qeerroon Booranaa Kaampanii Hindii To’annoo Jala Oolchan, Waxabajjii 30, 2018 ===== Guyyaa kaleessaa jechuun 29/06/2018 Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Godina Booranaa kaampanii Hindii aanaa Waacille ganda Weebii bakka Dogoogoo irraa albuuda baasaa jiru, Qeerroon bakka adda addaa walitti birmatuudhan “saamichi durii dabree jira; isin gaha; haga Oromoon hin bilisoomiinitti albuuda dachii. Caffeen Oromiyaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2009 raggaasee jira. 195 Labsii Qaama Hojii Raawwaachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Labsii Lakk. Humna Addaa Poolisii Oromiyaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa Giddutti Dhukaasni Banamutuu Barame. Buaa Qormaata Kaadhimamtoota Abbootii Alangaa ILQSO Seenuuf Qoramanii. Abiyyi Ahimed, ragaalee qindeessuu, walitti-dabarsuu fi facaasuutti dhaabbatoota mootummaa hidhata qabaniif, miseensa boordii ta'uudhaanis tajaajilanii jiran. Akkasumas, maqaa Structural adjustment jedhuun caasaa mootummaa gita bittuu Amaaraa duraanii diiganii kan gita bittuu Tigraayi ijaaruuf gargaarsa guuraa turan. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Items per Page. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. Adeffamaa dhufeera jechuun irra laafa. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. Namoota kanneen gurmeessanii, dhaaba haaraa OPDO jedhamu uumanii jalatti isaan ijaaruun pirojaktii waloo Shaabiyaa fi Wayyaanee ture. H) Gaggeeffame BAKKA: – HOTEELA RIZORTII SOODAREE Nuti Abbootiin Gadaa Oromoo rakkoolee hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa hiikuuf mootummaa fi uummata gidduu taanee hojjechaa turuun keenya ni beekama. • Dogoggora odeeffannoo jeechuun Bitooteessaa bara 2018 qaama mootummaa kan Labsii Yeroo Muddamaa kan tahe "Command post"dhaan kan ummataa keenya naannoo Moyaalee irratti raawwatamee fi kkf. Manni marichaa wal-ga'ii idilee bara hojii 7ffaa waggaa 3ffaa kaleessa geggeesse irratti labsii hojjattoota mootummaa fooya'e dabalatee labsiiwwan kaan lama raggaasee jira. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Ulaagaa Gaggeessitootiin Filatamanii Muudamaniif Ittiin Dhiyaatan. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Oromoon Oromiyaa keessa jiru, akka Istaatiskii federaalaatti, parsantii gara 90 ti. H) Gaggeeffame BAKKA: – HOTEELA RIZORTII SOODAREE Nuti Abbootiin Gadaa Oromoo rakkoolee hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa hiikuuf mootummaa fi uummata gidduu taanee hojjechaa turuun keenya ni beekama. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Hojettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyeessuuf Labsii Bahe Lakk. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. 61/1994, Lak. Ummanni Oromoo Naannoo Jimmaa Horroo, Gidaamii, Abootee, Qellem, Giraay, Laaloo, Garjeeda, D. Ramaddii “JEG” tiin hojjetaan rammaddii hin arganne hin jiraatu! [DHRTVO 08 12 09]:- Ramaddii madaallii fi sadarkeessuu gita hojii haarawaa mootummaan hojiirra oolchaa jiruun hojjettoonni baay'een ramaddii dhabu jechuudhaan ololli garagaraa sadarkaa Godinaa fi Aanaaleetti oloolfamaa jira. Hojjettoota Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi hojjattoota manneen hojii dhimmi ilaalluuf mala ragaa funaanuu,bulchuu fi gabaasa raawwii karoora hojii irratti gorsa kennuun hoggansi olaanaa gabaasa yeroo isaa eeggatee fi gahuumsa qabu akka argatu deeggaru. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame Manni Maree Ministirootaa daballii miindaa hojjattoota mootummaarratti mari'achuun murtoo dabarse Hojjettoota misooma qonnaa Gandaaf sirreeffamni mindaa taasifame. Magaala Arbaaminci Geedoon fincila itti fufuudhaan waraqaa garagaraa dhaadannoo bittimsaa jiru waraqaan bittimsan fuula kana irratti kan argamuudha. Caasaan kun barattoonni keessumaa kan sadarkaa lammaffaa bakka isaan milkaa'ina barnootaan itti argatan muuxannoo wal jijjiiran. Hojettoonni of saaxiluu didanii ragaan sobaa harkatti qabame seera dura dhaabachuufi. Oromo Parliamentarians Council call for Oromo-Nederland's speaking to Panel discussions by Marta Abebe Fite Ethiopia offers India farmland, 40 percent the size of Punjab (Lead) Jaaraa 21faa keessa Millioon 50 harka Millioona 5 jalatii gabroomuu hin feenuu!!. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin. Yeroon kun jalqaba waggaa haaraa ta'uusaatti, waggaa walii gallee nageenya naannoo keenyaa mirkaneessinee hojii milkaa'aa itti hojjennu akka ta'u hawwii qaban dabarsaniiru. Preezdaantii Naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir 4. Carraa kanaanis kabajamoo Caffeen Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii akka tajaajilaniif ergama Isaaniif kennuusaanitiifis galateeffatanii jiru. ONN: Qeerroon Booranaa Kaampanii Hindii To’annoo Jala Oolchan, Waxabajjii 30, 2018 ===== Guyyaa kaleessaa jechuun 29/06/2018 Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Godina Booranaa kaampanii Hindii aanaa Waacille ganda Weebii bakka Dogoogoo irraa albuuda baasaa jiru, Qeerroon bakka adda addaa walitti birmatuudhan “saamichi durii dabree jira; isin gaha; haga Oromoon hin bilisoomiinitti albuuda dachii. Manni marichaa wal-ga'ii idilee bara hojii 7ffaa waggaa 3ffaa kaleessa geggeesse irratti labsii hojjattoota mootummaa fooya'e dabalatee labsiiwwan kaan lama raggaasee jira. Items per Page. KSSO1/WG-2/8/184’n darbe keessatti haala Jildii. Adeffamaa dhufeera jechuun irra laafa. Oct, 5,2018. 79/1996, Lak. Qajeelfamni kun raawwatiinsa kan qabaatu manneen hojii Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. oromiatourism. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa miiliyoona walakkaa ta'an waliin yoo madaalamu kun lakkoofsa xiqqaa dha. Naannoo keenyaa hariiroo haaraa, mul'ata haaraa, fuuleffannaa haaraa, kan gara fuul-duraatti guutummaatti walitti-dabalamuu naannoo kanaa taha - jedhee amanu dubbachuudhaafi. ##### Caffeen Walgahiisaa Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaatiin Wixinee Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2009 ittiin raawwatamu Birrii Bil. Namoota kanneen gurmeessanii, dhaaba haaraa OPDO jedhamu uumanii jalatti isaan ijaaruun pirojaktii waloo Shaabiyaa fi Wayyaanee ture. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Daawud ibsaa, GUDDATAA SHUBEE ilmaa Horroo qofa waan ta'eef caasaa kana keessaa fuudhee Keniyaa irraan Hoolaand galchee, Qeerroo forjiidii tika wayyaaneen too'atamu hojjechisaa jira. warqaaleen kunis - Hamma yoomitti kantiibaa fi poolisii soorra isheen yoo nyaattes hin quuftu - Lammiileen biroon as keessa teessanii oromiyaa mootummaa deggertan gadhiisaa. Dhaabbileen mootummaa heddu kan filatan Afaan Amaaraafi Afaan Ingiliiziiti. 61/94tiin bulanii fi caasaa Mana Hojii isaaniif mirkanaa'ee hojii irra jiru keessatti gitoota hojii duwwaa fi baajata qaban irratti qofa ta'a. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin. Finfinnee, Waxabajjii 14, 2009 (FBC) Naannoo Oromiyaatti dureeyyii lafa qonnaa investimentiin fudhatanii sadarkaa eegameen hin hojjenne, kan hojii malee kaa'anii fi kan kennameef alatti ofiisaaniitiin itti dabalatan irraa lafti hektaara kuma 57 harkaa fudhatamuusaa Komiishiniin Investimentii Oromiyaa hime. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Kanaaf jecha hanga mootummaan cehumsaa walaba ta'e akka biyyatti ijaarammuutti, Eegdonni Warraqsa Oromiyaa (EWO) Mootummaa Naannoo Oromiyaa tohachuun/ dhunfachuun fedhii fi dantaa lammilee Oromiyaa guutuuf bulchiinsa haaraa muudera. Minsteera Saayinsiif Tekinooloojii Abiyyii Ahimad mootummaa. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuun walqabatee kan gaafataman preezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa walin hojjechaa akka jiran himan. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Seenaa Hundeeffamaa fi Raawwii Hojii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Naannolee sagalan keessaa tokko ta‟ee Heeraa Mootummaa yeroo cehumsaatiin kan hundeeffame yoo ta‟u, yeroon cehumsaa xumuramuun Heera Mootummaa Naannichaa Labsii Lak. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Manni Maree Kaabinee Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Ramaddii hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Murteessuuf qophaa'e irratti mari'achuun raggaasise. Mootummaan Wayyaanee/EPRDF Oromoo Oromiyaa keessaa buqqisuutti dabalee mootummaa naannoo ummata ollaa waggoota dheeraaf nagaa fi obbolummaan waliin jiraatan waahelfatuun Oromoo of keessaa akka buqqaasanii ari. Namootni ajjeefaman kunneen dhukaasa qaama nageenyaan finciltoota naannoo waajjira olaanaa Humna waraanaa taa'uun gaaffii mootummaa siivilii gaafatan irratti banameeni. Aanaa wanti jedhamu, Ganda/araddaa wantii jedhamu tokkolleen godinichatti diigamuu isaatiin homtuu hin jiru ture. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Cancel anytime. Ulaagaa Gaggeessitootiin Filatamanii Muudamaniif Ittiin Dhiyaatan. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Lab. Sochiin keenya fi gaaffiin keenya kan haqaa waan tahaniif humni Qeerroo Bilisummaa Oromoo caasaa isaa guutummaa Oromiyaa keessatti diriirfatee sochii kana adda durummaan erga gaggeessuu eegalee waggoota lama gahee jira. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga'ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. Diinummaa mootummaa kanaa caalaatti kan mirkaneessu ammoo tarkaanfii Oromiyaa fi Oromiyaan alatti waggaa dhumate keessa raawwatamee dha. Hundeeffama Wiirtuu Gahumsa Ogummaa Oromiyaa: Biyyi keenya Tarsiimoo Barnootaa fi Leenjii Tekinikaa fi Ogummaa haaraa Sirna BLTO bu'aa irratti xiyyeefate waxabajjii 1999 paarlaamaan labsuun ni beekama. Miseensi hooggana mootummaa (bulchiinsa) Gadaa Oromiyaa akkuma aadaa sirna Gadaatti ummataan filamee, eebbifamee Gadaa tokko ( wag-gaa 8) qofaf hojjata. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti halkan edaa dargaggootni goototni Oromoo dhaadannoo dhageesisaa fi waraqaa qabsoo adda addaa maxxansaniin FDG qonnaan bulaa, hojjetaa fi maanguddoota osoo hin jenne saamicha lafaa fi karoora Maaster Pilaanii dura dhaabbannee fesheleessuu mirkaneessu qabna jechuun diddaa. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin. Waltajjii marichaarrattis Abbootiin Gadaafi amantii, bakka buutotni waldaalee siivikii, akkasumas qarreefi qeerroon hirmaataniiru. caffee oromiyaa,Caffee,CO. Qeerroon jechun afaan oromoo dargaggoota jechu ta'uus mootummaan waayyaannee hiika biira kennaaf akka jiru ibsa pooliisii federaalaa irra hubatameera. Carraa kanaanis kabajamoo Caffeen Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii akka tajaajilaniif ergama Isaaniif kennuusaanitiifis galateeffatanii jiru. Ummatni Oromoo guyyaa kana WBO waliin oole WBO jabeessuuf battalumatti qarshii 8640 gumaachee jira. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. • Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa sababoota dinagdee, hawaasummaa fi bulchiinsaaf labsii kanaan galii jedhamee beekumsi kan kennameef galii kamiyyuu dambii dhaan bilisa taasisuu akka danda'uu aangoo kennameefiin dambii ba'een kan bilisa ta'an. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera Kutaa Tokko Tumaalee. Akka gabaasni nu gahe ibsutti hojjetootni mootummaa yeroo ammaa gaaffii dabaliinsa miindaan wal qabatee kaasaa kan jiraniidha, miindaan ni dabalama jedhee hojjetoota isaa sobuu irrayyuu miindaa dhuma baatii beellama isaaniitti kennamu irra darbee yeroo ammaa poolisoonni naannoo Oromiyaa yeroodhaan miindaan nu qaqqabsiisuun maaliif akka hafe. Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa, National Youth Movement for Oromoo caasaa mootummaa wayyaanee OPDO sadarkaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma jedhamaa. Welcome! Log into your account. Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisumaa Oromoo Hojeettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keessa Jiran Hundaa Irraa Ba`e Akkumaa armaan Olitti Ibsuu yaalametti Nuttii qeerroon bilisumaa Oromoo Oromiyaa keessa kan jiranuu yeroo gargara fi kallatti kamiin Fincila Xumura garbumaa gaaggeessa turun keenya ni yaadatama. Sababaa guddaan Warraaqsaa FXG kanaaf adda ta'ee Mootummaan abbaa irree wayyaanee hojjettoota haaraa warshaa sukkaaraa Fincaa'aaf namootaa naannoo Oromiyaa fi Oromoo hin ta'a'iin 40 fidee warshaa Sukkaaraa Fincaa'aa keessatti qacare midaa guddaan akka tajaajilaniifi basaastummaa fi shira dalagaa jiraataan kan taasifame yoo ta'uu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. Qeerroon Oromiyaa gita bittaa fi olantummaa waayyaannee mormun guutuu Oromiyaa fi biyyaatti qabsoo jalqabeen umirii aangoo waayyaannee gabaabsa akka jiru ifatti mirkana'eera. Hundeeffama WPBMNO ; Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa'ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta'e ragaaleen adda addaa ni mul'isu. Caasaa mootummaa sirni Wayyaanee Oromiyaa keessatti diriirfate gadii hanga oliitti laamsha'eera. Itti Aansuunis, Caffeen Oromiyaa Walgahii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii akka tajaajilaniif maggaasee jira. Ramaddii hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa kun hunda caalaa komii ummanni kenninsa tajaajila mootummaa irratti kaasu hundee irraa furuun gamatti qaqqabummaa kenniinsa tajaajila. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Hojettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyeessuuf Labsii Bahe Lakk. Hooggantoonniifi hojjettoonni Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa lammiilee sababa walitti bu'iinsa daangaatiin qe'eesaaniirraa buqqa'aniif dirqama lammummaa isaanii bahachuuf Ful. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Namootni humnootii nageenyaan qabamanii iddoowwan garaagaraatti hidhaarra jiran duula namoota caasaa mootummaa diiguu, nagaa booressuu fi namoota ajjeesan to'achuuf taasifamen to'annoo jala oolan. 72/95) Tarsiimoo misooma baadiyyaa fi qonna giddugaleessa godhateen misoomaa ariifataa fi itti fufiinsa qabu naannoo Oromiyaa keessatti fiduuf sochii godhamu keessatti qabeenyi bosonaa gahee guddaa waan qabuuf labsiin bosonaa mootummaa naannoo Oromiyaa labsiin lakkoofsi 72/95 bosonaaf. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Ogeessotaa fi 'hojjettoota biroo. 30,166 likes · 420 talking about this. Naannoo keenyaa hariiroo haaraa, mul'ata haaraa, fuuleffannaa haaraa, kan gara fuul-duraatti guutummaatti walitti-dabalamuu naannoo kanaa taha - jedhee amanu dubbachuudhaafi. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa imaammata, tarsiimoo, karoora misooma dinagdee fi haawaasummaa karaa mootummaa ba'an raawwachiisuuf aangoo kennameef irratti hundaa'ee biifa guutuu ta'een hojii irra oolchuun fi Sirna qonna keenyaa caalmaatti hammayeessudhan qonnaan bulaa Oromiyaa qonna ammayyaatti fayyadamee omisha gabaa irratti dorgomaa ta'e itti fufinsaan omishuun galiin. warqaaleen kunis - Hamma yoomitti kantiibaa fi poolisii soorra isheen yoo nyaattes hin quuftu - Lammiileen biroon as keessa teessanii oromiyaa mootummaa deggertan gadhiisaa. Minsteera Saayinsiif Tekinooloojii Abiyyii Ahimad mootummaa. Isuma bara duriitu ittifufe. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Labsiin hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsi 61/1994 akka foyya'etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal'aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. Onkoloolessa 15, 2019 "Gujii Fi Booranatti Hidhattoonni 'WBO' Namoota Jaha Ajjeesan" Jiraattota. Waajjirri Investimentii G/W/Lixaa gurmaa'insa haaraa labsiidhaan mirkanaa'een Caasaa Komiishinii Invastimantii Oromiyaa keessaa tokko ta'ee Godina keenya keessatti akka waajjiraatti of danda'ee kan dhaabbate xumura bara 1999 ta'ee hojiitti kan gale bara baajata 2000 irraa eegalee akka qaama raawwachiftuu hojii mootummaa. Mootummaan Naannoon Oromiyaatis Sirna BLTO bu'aa irratti xiyyeefate kana guutummaan guututti hojiirra oolchuuf bara 2000tti caasaa Ejensii. naannoo Oromiyaa Heeraa Mootummaa Ce'umsaa naannichaaf bara 1985 kan hundeeffame yoo ta'u 6 Waajjirri kun bara 1985 labsii Caffeen tumeen 7 tajaajila abbaa alangummaa uummata 3 Sirni seera biyyoota kanas adda adda. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Ummanni Oromoo Oromiyaa keessa fi biyya alaa jiru ofitti simatee deggersa nuu taasisaa jiruuf guddoo galateeffatna. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuun walqabatee kan gaafataman preezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa walin hojjechaa akka jiran himan. 17/1989 bu'ureffachuun qophaa'een moodelli 6 kan citu maallaqa sassabame galii gochuuf ragaa laatamu osoo hin taane maallaqa tursiisaaf (Suspension) sanada akka ragaatti laatamu dha. Namootni humnootii nageenyaan qabamanii iddoowwan garaagaraatti hidhaarra jiran duula namoota caasaa mootummaa diiguu, nagaa booressuu fi namoota ajjeesan to'achuuf taasifamen to'annoo jala oolan. Isuma bara duriitu ittifufe. Sanbata darbe kana Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii ELdalloo keessatti hidhattoonni maqaa Waraana Bilisummaa Oromoon socho'uu jedhaman namoota lama, Godina Booranaa Aanaa Dhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni Sagalee Ameerikaaf himaniiru. The Borana Oromo have elected Kura Jarso, 30, as their 71st Abba Gadaa in an elaborate, week long ceremony attended by tens of thousands of people in Badhaasa, southern Oromia. 104/1997 fi Lak. 31,702 likes · 146 talking about this. 61/1994, Lak.
Please sign in to leave a comment. Becoming a member is free and easy, sign up here.